နေသွားရာလမ်း (၃) ကြောင်း

၁။ အန္တောဝီထိ - အတွင်းလမ်း
၂။ မဇ္ဈေဝီထိ - အလယ်လမ်း
၃။ ဗာဟီရဝီထိ - အပြင်လမ်း