ဗုဒ္ဓဘုမ္မိ (၄) ပါး

၁။ ဥဿဟ - ဝီရိယ။
၂။ ဥမင်္ဂ - ပညာ။
၃။ အဝတ္ထာန - အဓိဋ္ဌာန်။
၄။ ဟိတ စရိယ - မေတ္တာဘာဝနာ။