ဗုဒ္ဓဗောဓိ (၃) မျိုး

၁။ ပထမဗောဓိ ၌ ၁၅ ဝါ ပိုင်းခြားထားတော်မူ၏။
၂။ မဇ္စျိမဗောဓိ၌ ၁၅ ဝါ ပိုင်းခြားထားတော်မူ၏။
၃။ ပစ္ဆိမဗောဓိ၌ ၁၅ ဝါ ပိုင်းခြားထားတော်မူ၏ ပေါင်း ၄၅ - ဝါကို ဆို၏။