မပြတ် ဆင်ခြင်ရသော တရား (၅) ပါး

၁။ အိုခြင်းတရား။
၂။ နာခြင်းတရား။
၃။ သေခြင်းတရား။
၄။ ကွဲပြား ယိုယွင်းခြင်းတရား။
၅။ ကံသာလျှင် အရင်းခံရှိသောတရား။