ပဋ္ဌာန်း (၂၄) ပစ္စည်း

၁။ ဟေတုပစ္စယော - အရင်းအမြစ်ရှိ၍ အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်တတ်သော သဘော။
၂။ အာရမ္မဏ ပစ္စယော - အာရုံရှိ၍ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တတ်သောသဘော။
၃။ အဓိပတိ ပစ္စယော - ကြီးစိုးလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်၍ အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်တတ်သော သဘော။
၄။ အနန္တရပစ္စယော - အခြားမဲ့ ဖြစ်၍ အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်တတ်သော သဘော။
၅။ သမနန္တရ ပစ္စယော - ကောင်းစွာ အခြားမဲ့ဖြစ်၍ အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်တတ်သော သဘော။
၆။ သဟဇာတ ပစ္စယော - အတူတကွဖြစ်၍ အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်တတ်သော သဘော။
၇။ အညမည ပစ္စယော - အချင်းချင်းဖြစ်၍ အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်တတ်သောသဘော။
၈။ နိဿယ ပစ္စယော - မှီရာတည်ရာ ဖြစ်၍ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တတ်သော သဘော။
၉။ ဥပနိဿယ ပစ္စယော - ကောင်းစွာ မှီရာတည်ရာဖြစ်၍ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တတ်သော သဘော။
၁၀။ ပုရေဇာတ ပစ္စယော - ရှေ့၌ ဖြစ်၍ အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်တတ်သော သဘော။
၁၁။ ပစ္ဆာဇာတ ပစ္စယော -နောက်မှ ဖြစ်၍ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တတ်သော သဘော။
၁၂။ အာသေဝန ပစ္စယော - အဖန်တလဲလဲ မှီဝဲအပ်သည်ဖြစ်၍ အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်တတ်သောသဘော။
၁၃။ ကမ္မပစ္စယော - မျိုးစေ့ဖြစ်၍ အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်တတ်သောသဘော။
၁၄။ ဝိပါက ပစ္စယော - အကျိုးဖြစ်၍ အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်တတ်သောသဘော။
၁၅။ အာဟာရ ပစ္စယော - ထောက်ပံ့သည်ဖြစ်၍ အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်တတ်သော သဘော။
၁၆။ ဣန္ဒြိယပစ္စယော - အစိုးရသည်ဖြစ်၍ အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်တတ်သောသဘော။
၁၇။ စျာန ပစ္စယော - ချီးမြှောက်အပ်သည်ဖြစ်၍ အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်တတ်သော သဘော။
၁၈။ မဂ္ဂ ပစ္စယော - အကြောင်းဖြစ်၍ အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်တတ်သောသဘော။
၁၉။ သမ္ပယုတ္တ ပစ္စယော - ယှဉ်တွဲသည်ဖြစ်၍ အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်တတ်သောသဘော။
၂၀။ ဝိပ္ပယုတ္တ ပစ္စယော - မယှဉ်တွဲသည်ဖြစ်၍ အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်တတ်သောသဘော။
၂၁။ အတ္ထိပစ္စယော - ရှိသည် ဖြစ်၍ အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်တတ်သောသဘော။
၂၂။ နတ္ထိပစ္စယော - မရှိသည် ဖြစ်၍ အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်တတ်သောသဘော။
၂၃။ ဝိဂတ ပစ္စယော - ကင်းသည်ဖြစ်၍ အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်တတ်သောသဘော။
၂၄။ အဝိဂတ ပစ္စယော - မကင်းသည်ဖြစ်၍ အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်တတ်သောသဘော။