ယထာဘူတဉာဏ် (၅) ပါး

၁။ နာမရူပ ပရိစ္ဆေဒဉာဏ်။
၂။ ပစ္စယပရိဂ္ဂဟဉာဏ်။
၃။ အနိစ္စဉာဏ်။
၄။ ဒုက္ခဉာဏ်။
၅။ အနတ္တဉာဏ်။