ရှင်ပစ္စေက အလောင်းတော်တို့အား ဖွားရာ အမျိုး (၃) ပါး

၁။ ခတ္တိယ - မင်းမျိုး။
၂။ ဗြာဟ္မဏ - ပုဏ္ဏားမျိုး။
၃။ ဂဟပတိ - သူကြွယ်မျိုး။