ယောဂ (၄) ပါး

၁။ ကာမယောဂ - ကိလေသာကာမ၌ ကပ်ငြိခြင်း။
၂။ ဘဝယောဂ - ဘဝ၌ ကပ်ငြိခြင်း။
၃။ ဒိဋ္ဌိယောဂ - အယူ၌ ကပ်ငြိခြင်း။
၄။ အဝိဇ္ဇာယောဂ - မသိမှု၌ ကပ်ငြိခြင်း။