နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဘုရားများ၏ ဘွဲ့တော်များ၊ ဘုရား (၂၈) ဆူ

၁။ တဏှင်္ကရာ။
၂။ မေဓင်္ကရာ။
၃။ သရဏင်္ကရာ။
၄။ ဒီပင်္ကရာ။
၅။ ကောဏ္ဍည။
၆။ မင်္ဂလ။
၇။ သုမန။
၈။ ရေဝတ။
၉။ သောဘိတ။
၁၀။ အနောမဒဿီ။
၁၁။ ပဒုမ။
၁၂။ နာရဒ။
၁၃။ ပဒုမုတ္တရ။
၁၄။ သုမေဓ။
၁၅။ သုဇာတ။
၁၆။ ပိယဒဿီ။
၁၇။ အတ္ထဒဿီ။
၁၈။ ဓမ္မဒဿီ။
၁၉။ သိဒ္ဓတ္ထ။
၂၀။ တိဿ။
၂၁။ ဖုဿ။
၂၂။ ဝိပဿီ။
၂၃။ သိခီ။
၂၄။ ဝေဿဘူ။
၂၅။ ကကုသံ။
၂၆။ ကောဏဂုံ။
၂၇။ ကဿပ။
၂၈။ ဂေါတမ။