ဘဝဂ် (၃) ပါး

၁။ ပုထုဇဉ်ဘဝဂ် - ဝေဟပ္ဖိုလ်ဘုံ၊ ပုထုဇဉ်တို့၏ အထက်ဆုံးဘုံ။
၂။ အရိယာဘဝဂ် - အကနိဋ္ဌဘုံ၊ အရိယာတို့၏ အထက်ဆုံးဘုံ။
၃။ သဗ္ဗဘဝဂ် - နေဝသညာနာသညာယတနဘုံ၊ ၃၁ ဘုံတွင် အထက်ဆုံးဘုံ။