မြတ်စွာဘုရား၏ အရံ ရဟန္တာ (၂) ပါး

၁။ ရှင်သာရိပုတ္တရာထေရ်- လက်ျာရံ။
၂။ ရှင်မောဂ္ဂလာန်ထေရ်- လက်ဝဲရံ။