သဒ္ဒါ (၁၄) ပါး

၁။ ကြိယာ
၂။ ကြိယာဝိသေသန
၃။ ကာရက
၄။ ကာရကဝိသေသန
၅။ လက္ခဏ
၆။ သမ္ဗန်
၇။ သဟတ္တ
၈။ နိဒ္ဓါရဏ
၉။ ကာရိုက်
၁၀။ ဟိတ်
၁၁။ ပဋိညာဉ်
၁၂။ အစ္စန္တသံယောဂ
၁၃။ အာလုပ်
၁၄။ သမုစ္စည်း