ဝါကျဒေါသ ပရိဟာရ် (၉) ပါး

၁။ ဧကတ္ထ ပရိဟာရ်။
၂။ ဘဂ္ဂရီတ ပရိဟာရ်။
၃။ဗျာကိဏ္ဏ ပရိဟာရ်။
၄။ဂါမ္မ ပရိဟာရ်။
၅။ ယတိဟိန ပရိဟာရ်။
၆။ ကမစ္စုတ ပရိဟာရ်။
၇။ အတိဝုတ္တ ပရိဟာရ်။
၈။ အပေတတ္ထ ပရိဟာရ်။
၉။ဗန္ဓဖရုသ ပရိဟာရ်။