ရာဂီ (၅) ပါး

၁။ ပြဒါး။
၂။ ကြေး။
၃။ သံ။
၄။ သွတ်။
၅။ ဂျွတ်။