ပဉ္စကူနီ (၅) ပါး

၁။ ဥသျှစ်။
၂။ တပဆေး။
၃။ ကြောင်လျှာ။
၄။ ယမနေ။
၅။ သံသတ်။

တစ်နည်း

၁။ သာလဗဏီ။
၂။ ပြိဿဗဏီ။
၃။ ကန္နခို။
၄။ ဆင်ခရမ်း။
၅။ လိပ်စရွေ။