ဖျက်ဆီးတတ်သူ (၄) ဦး

၁။ ကာကော - ကျီးသည် ငှက်သတ္တဝါတို့ကို ဖျက်ဆီးတတ်၏။
၂။ မူသိက - ကြွက်သည် အိမ်၌ ဖျက်ဆီးတတ်၏။
၃။ ဝါနရော - မျောက်သည် တော၌ ဖျက်ဆီးတတ်၏။
၄။ ဗြာဟ္မဏော - ပုဏ္ဏားသည် လူတို့ကို ဖျက်ဆီးတတ်၏။