နားတွင်ကြားရသော ဂီတသံ (၅) ပါး

၁။ သံဖျား - အငယ်ဆုံး ''တေး'' ဟူသော ညင်းညင်းမြည်သော အသံ။
၂။ သံချပ် - ''တေ့း''ဟူ၍ အောက်မြစ်သံ။
၃။ တျာ - ''တာ'' ဟူ၍ အာကာရန်နှင့် မြည်သည်။
၄။ တေး - ''တေး'' ဟူ၍ ဝိသဇ္ဇနီသံနှင့် မြည်သည်။
၅။ တျော - ''တော'' ဟူ၍ ဩကာရန်နှင့် မြည်သည်။