ဝေဒနာ (၂) ပါး။

၁။ သုခဝေဒနာ - ချမ်းသာသော ခံစားမှု။
၂။ ဒုက္ခဝေဒနာ - ဆင်းရဲသော ခံစားမှု။