သစ်ပင် (၄) မျိုး

၁။ သစ်ပင်ကြီးကား အနှစ်မရှိ၊ အရန်သစ်ပင်အနှစ်ရှိ၏။
၂။ သစ်ပင်ကြီးကား အနှစ်ရှိ၏၊ အရန်သစ်ပင်ကား အနှစ်မရှိ။
၃။ သစ်ပင်ကြီးလည်း အနှစ်ရှိ၏၊ အရန်သစ်ပင်လည်း အနှစ်ရှိ၏။
၄။ သစ်ပင်ကြီးလည်း အနှစ်မရှိ၊ အရန်သစ်ပင်လည်း အနှစ်မရှိ။