သိမ်သမုတ်ရာတွင် ကြားအပ်သော နိမိတ် (၈) ပါး

၁။ ပဗ္ဗတနိမိတ္တ = တောင်ကို နိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂။ ပ်သာဏနိမိတ္တ = ကျောက်ဖျာကို နိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၃။ ဝနနိမိတ္တ = တောကို နိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၄။ ရုက္ခနိမိတ္တ = သစ်ပင်ကို နိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၅။ မဂ္ဂနိမိတ္တ = ခရီးလမ်းကို နိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၆။ ဝမ္မိကနိမိတ္တ = တောင်ပို့ကို နိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၇။ နဒီနိမိတ္တ = မြစ်ကို နိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၈။ ဥဒကနိမိတ္တ = ရေကိုနိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်း။