မပေါင်းဖော်ရာသည် (၁၀) ပါး

၁။ ရန်သူ။
၂။ သူမိုက်။
၃။ သူကျေးဇူးကို ချေတတ်သူ။
၄။ သူပစ္စည်းကို လိုချင်တတ်သောသူ။
၅။ သေသောက်ကြူးသူ။
၆။ ဆုံးမမခံလိုသူ။
၇။ အမွတ်နှစ်ပါးကိုမြင်သူ။
၈။ မတည်ကြည်သူ။
၉။ မိမိအပြစ်ကို မမြင်သူ။
၁၀။ သူ့အပြစ်ကို မြင်တတ်သူ။