ပရမတ္တတရား (၄) ပါး

၁။ စိတ် စိတ်တခုယုတ်ကိုးဆယ် (၈၉) ပါးကို ဆို၏။ အကျယ် ၁၂၁ ပါး။
၂။ စေတသိက် - (သည်) ၅၂ ပါး ရှိ၏။
၃။ ရုပ် - ဇာတိရုပ် ၁၈ပါး၊ အဇာတိရုပ် ၁၀ ပါး၊ ပေါင်း ၂၀ ပါး။
၄။ နိဗ္ဗာန်။