ဝိပဿနာ (၃) ပါး

၁။ အနိစ္စဝိပဿနာ မမြဲသည်ကို အထူရှုမှတ်၍ ပညာဖြင့် ဆင်ခြင်ခြင်း။
၂။ ဒုက္ခဝိပဿနာ ဆင်းရဲသည်ကို အထူးရှုမှတ်၍ ပညာဖြင့် ဆင်ခြင်ခြင်း။
၃။ အနတ္တဝိပဿနာ-အစိုမရသည်ကို အထူးရှုမှတ်၍ ပညာဖြင့်ဆင်ခြင်ခြင်း။