မိန်းမ (၄) မျိုး

၁။ ပဒုမိနီ - မြင့်မြတ်သော အမျိုးသမီး၊ ဥက္ကဋ္ဌ။
၂။ သိခရိဏ - မြတ်သော အမျိုးသမီး၊ ပဏီတ။
၃။ စိတ္တရနီ - မယုတ်မညံ့သော အမျိုးသမီး၊ မဇ္စျိမ။
၄။ ဟတ္ထိနီ - ယုတ်ညံ့သော အမျိုးသမီး၊ ဟီန။