မရှက်အပ်သူ (၆) ယောက်

၁။ ဇနီးခင်ပွန်း။
၂။ မီးဖွားသူ။
၃။ ရောဂါသည်။
၄။ သဘင်သည်။
၅။ ပညာသည်။
၆။ ပြည့်တန်ဆာ။