လူမိုက် (၂) မျိုး

၁။ မိမိ၌ ရှိသောအပြစ်ကို အပြစ်ဟု မရှုသူ။
၂။ အမှားကို ဝန်ချတောင်းပန်သည်ကို တရားသဘောအရ လက်မခံသူ။