ရဟန်းတို့ သုံးဆောင်ခြင်း (၄) မျိုး

၁။ ထေယျ ပရိဘောဂ - ခိုး၍ သုံးဆောင်ခြင်း။
၂။ ဣဏ ပရိဘောဂ - ကြွေးယူ၍ သုံးဆောင်ခြင်း။
၃။ ဒါယဇ္ဇပရိဘောဂ - အမွေခံ၍ သုံးဆောင်ခြင်း။
၄။ သာမိ ပရိဘောဂ - အရှင်သခင်၏ အဖြစ် မိမိကိုယ်ပိုင် သုံးစွဲခြင်း။