ယိုးဒယားအက (၁၂) မျိုး၊ မြန်မာ ရှေးရိုးအက (၁၂) မျိုး

၁။ မောင်းတော်အက၊
၂။ မှန်တော်ရှုအက၊
၃။ ပန်းစိုက်အက၊
၄။ သားပိုက်အက၊
၅။ ကျောက်ကောက်အက၊
၆။ ဆံတော်သိမ်းအက၊
၇။ ဖျင်းချင်အက၊
၈။ ဖျင်းဖျတ်ဖျတ်အက၊
၉။ ချွတ်ကြီးအက၊
၁၀။ ချွတ်ငယ်အက၊
၁၁။ ထပီအက၊
၁၂။ ကရောင်းအက၊