မသင့်သော အယူ (၂) မျိုး

၁။ သဿတ ဒိဋ္ဌိ- မရှိသည်ကို ရှိသည် ဟူ၍ ထင်မှတ်ခြင်း။
၂။ ဥစ္ဆေ ဒိဋ္ဌိ- ရှိသည်ကို မရှိဟူ၍ ထင်မှတ်ခြင်း။