လိင် (၄) မျိုး

၁။ ပုလ္လိင် - ယောက်ျား၊ အထီး၊ အဖို။
၂။ ဣတ္ထိလိင် - မိန်းမ၊ အမ။
၃။ နပုလ္လိင် - သက်မဲ့ဖြစ်သော အရာဝတ္ထုမျိုး။
၄။ အနပုလ္လိင် - ယောက်ျား၊ မိန်းမတို့နှင့်ပါ ဆက်စပ်သော စကား။