သိကြားမင်း၏ မိဖုရား (၄) ပါး

၁။ သုဓမ္မာ - နတ်သမီးအခြံအရံများစွာနှင့် သိကြားမင်း၏ အရှေ့က ခစားရသည်။
၂။ သုဇာတာ - နတ်သမီး အခြံအရံများစွာနှင့် သိကြားမင်း၏ လက်ယာက ခစားရသည်။
၃။ သုနန္ဒာ - နတ်သမီးအခြံအရံများစွာနှင့် သိကြားမင်း၏ အနောက်က ခစားရသည်။
၄။ သုစိတ္တ - နတ်သမီး အခြံအရံများစွာနှင့် သိကြားမင်း၏ လက်ဝဲက ခစားရသည်။