မြေလှုပ်ခြင်း (၃) မျိုး

၁။ သံကမ္ပိ - သက်၍ သက်၍ တုန်လှုပ်၏။
၂။ သမ္ပကမ္ပိ - တက်၍ တက်၍ လှုပ်၏။
၃။ သမ္ပဝေဓိ - ဧယာဉ်ကို လွှဲသကဲ့သို့ နွှဲ၍ နွှဲ၍ လှုပ်၏။