ဖရုသဝါစာ ကံအင်္ဂါ (၃) ပါး

၁။ ဆဲရေးအပ်သော အခြားသူဖြစ်ခြင်း။
၂။ အမျက်ထွက်သော စိတ်ရှိခြင်း။
၃။ ဆဲရေးသော စကား ပါးစပ်က လွှတ်ထွက်ခြင်း။