သုရာ (၅) မျိုး

၁။ ပိဋ္ဌသုရာ - မုန့်ညက်စိမ်းဖြင့် ပြုအပ်သော သုရာ။
၂။ ပူပသုရာ - မုန့်ညက်ရေဖြင့် ပြုအပ်သော သုရာ။
၃။ ဩဒနသုရာ- ထမင်းဖြင့် ပြုအပ်သော သုရာ ။
၄။ ကိဏ္ဏပက္ခိတ္တသုရာ - သစ်မျိုးစေ့ကို ခပ်လောင်း၍ ပြုအပ်သော သုရာ။
၅။ သမ္ဘာရ သံယုတ္တသုရာ - သစ်မြစ်သစ်သီးတို့ဖြင့် ယှဉ်၍ ပြုအပ်သော သုရာ။
(မဟာဝဂ္ဂ သံယုတ် ပါဠိ)