ရဟန်းတို့၏ တဏှာလောဘ (၄) မျိုး

၁။ သင်္ကန်းဟူသော အကြောင်းကြောင့်လည်း တဏှာလောဘ ဖြစ်ပေါ်၏။
၂။ ဆွမ်းဟူသော အကြောင်းကြောင့်လည်း တဏှာလောဘ ဖြစ်ပေါ်၏။
၃။ ကျောင်း၊ အိပ်ရာ၊ နေရာ ဟူသော အကြောင်းကြောင့်လည်း တဏှာလောဘ ဖြစ်ပေါ်၏။
၄။ အလီလီသောဆေးဟူသော အကြောင်းကြောင့်လည်း တဏှာ ဖြစ်ပေါ်၏။
(စတုက္ကအင်္ဂုတ္တိုရ်)