ပုညကိရိယဝတ္ထု အပြားအားဖြင့် (၄၀)

၁။ သာဟတ္တိက - မိမိကိုယ်တိုင် ဒါနမှုစသော ပြုလုပ်မှု ၁၀-ပါး ။
၂။ အာဏတ္တိက - သူတပါးမှတဆင့် ဒါနမှုစသော ပြုလုပ်မှု ၁၀-ပါး ။
၃။ ဂုဏာဓိက - သူတပါး၏ ဒါနမှုစသော ကောင်းမှုကို ချီးကျူးပြောဆိုမှု ၁၀-ပါး ။
၄။ အနုမောဓနာ - သူတပါး၏ ဒါနမှုစသော ကောင်းမှုကို ဝမ်းမြောက် သာဓု ခေါ်မှု ၁၀-ပါး ။