နဂါးမင်း (၄) ပါး

၁။ ဝိရူပက္ခ - ဒဋ္ဌဝိသမည်သော နဂါးမျိုးကို အစိုးရသည်။
၂။ ဧရာပထ - ဒိဋ္ဌဝိသမည်သော နဂါးမျိုးကို အစိုးရသည်။
၃။ ဆပျာပုတ္တ - သာသဝိသမည်သော နဂါးမျိုးကို အစိုးရသည်။
၄။ ကဏှာဂေါတမ - ဒိဋ္ဌဝိသမည်သော မြွေ၊ ဒါယလဝိသမည်သောမြွေ၊ အယုတ်သဖြင့် မြွေစိမ်း အစရှိသော မြွေတို့ကို အစိုးရသည်။