လူပျိုတော်တို့၏ အင်္ဂါ (၇) ပါး

၁။ သုဇာနန္တ - အရှင်၏ အလိုကို သိတတ်ခြင်း၊
၂။ သုစိ - စင်ကြယ်သန့်ပြန့်ခြင်း၊
၃။ ဒက္ခ - လိမ္မာခြားနားခြင်း၊
၄။ ဓမ္မိက - မရမ်းမကား တရားကိုစောင့်ခြင်း၊
၅။ ဗဟုသတ္ထက - ကျမ်းဂန် အကြားအမြင် များခြင်း၊
၆။ အလောဘ - အလို နည်းပါးခြင်း၊
၇။ အပ္ပမာဒ - မမေ့မလျော့ သတိရှိခြင်း။