နံ့သာ (၁၀) ပါး

၁။ အမြစ်နံသာ = ကာလာနုသာရီ စသည်ကဲ့သို့သော အမြစ်နံ့သာ။
၂။ အနှစ်နံ့သာ = စန္ဒကူး စသည်ကဲ့သို့သော အနှစ်နံ့သာ။
၃။ အကာနံ့သာ = ထင်းရှူး စသည်ကဲ့သို့သော အကာနံ့သာ။
၄။ အခေါက်နံ့သာ = သစ်ကြမ်းပိုး စသည်ကဲ့သို့သော အခေါက်နံ့သာ။
၅။ အလွှာနံ့သာ = သီးစသည်ကဲ့သို့သော အလွှာနံ့သာ။
၆။ အရည်နံ့သာ = ပွဲလျက်စသည်ကဲ့သို့သော အရည်နံ့သာ။
၇။ အရွက်နံ့သာ = ကွမ်းစသည်ကဲ့သို့သော အရွက်နံ့သာ။
၈။ အသီးနံ့သာ = ဇာတိပ္ဖိုလ်စသည်ကဲ့သို့သော အသီးနံ့သာ။
၉။ အပွင့်နံ့သာ = ကံ့ကော် စသည်ကဲ့သို့သော အပွင့်နံ့သာ။
၁၀။ ပင်စည်နံ့သာ = သင်္ကန်းစသည်ကဲ့သို့သောပင် စည်နံ့သာ။