လက္ခဏာ (၃) ပါး

၁။ အနိစ္စ - ဤ ရုပ်နာမ် ခန္ဓာ ငါးပါးတို့သည် အမြဲမဟုတ်ကုန်။
၂။ ဒုက္ခ - ဤ ရုပ်နာမ် ခန္ဓာ ငါးပါးတို့သည် ဆင်းရဲခြင်းတရား ဖြစ်ကုန်၏။
၃။ အနတ္တ - ဤ ရုပ်နာမ် ခန္ဓာ ငါးပါးတို့သည် အစိုးမရ ကိုယ်မဟုတ်။