သားအမိချင်း မကယ်နိုင်သော တရား (၃) ပါး

၁။ အိုဘေး။
၂။ နာဘေး။
၃။ သေဘေး။
ထိုဘေးသုံးပါး ကြုံတွေ့ပါက သားကလည်း အမိကို မကယ်နိုင်၊ အမိကလည်း သားကို မကယ်နိုင်။