မြတ်စွာဘုရား၏ ဉာဏဒသဗလ (၁၀) ပါး

၁။ ဌာနာဌာနဉာဏ် - အကြောင်းဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ကိုသိသောဉာဏ်။
၂။ ကမ္မဝိပါကဉာဏ် - ကံတို့၏အကျိုးကို သိသောဉာဏ်။
၃။ သဗ္ဗတ္ထ ဂါမိနိ ပဋိပဒါဉာဏ် - ထိုထိုဘဝရောက်ကြောင်း နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း အကျင့်များကို သိသောသဉာဏ်။
၄။ အနေကဓာတုနာနာဓာတုဉာဏ် - ဓာတ်သဘာဝ အမျိုးမျိုးကိုသိသောဉာဏ်။
၅။ နာနာဓိမုတ္တိကတာဉာဏ် - သတ္တဝါတို့၏ နှလုံးသွင်းဓာတ်ခံကို သိသောဉာဏ်။
၆။ ဣန္ဒြိယပရောပရိယတ္တဉာဏ် - သတ္တဝါတို့၏ဣန္ဒြေအထက် အနုတို့ကိုသိသောဉာဏ်။
၇။ ဈာနာဒိသံကိလိဋ္ဌဝေါဒါနဝုဋ္ဌာနဉာဏ် - ဈာန်စသည်၏ ဆုတ်ယုတ်မှု တိုးတက်မှု ထမှုကို သိသာဉာဏ်။
၈။ ပုဗ္ဗေနိဝါသနုဿတိဉာဏ် - ရှေးဘဝက အဖြစ်ကို သိသောဉာဏ်။
၉။ စုတူပပါတဉာဏ် - သတ္တဝါတို့၏စုတိ ပဋိသန္ဓေကိုသိသော ဉာဏ်။
၁၀။ အာသဝက္ခယဉာဏ် - အာသဝေါတို့၏ ကုန်ခန်းရာနိဗ္ဗာန်ကို သိသောအရဟတ္တမဂ်ဉာဏ်။
(မူလပဏ္ဏာသ - မဟာသီဟနာဒသုတ်)