မယားခိုးအပြား (၇) ပါး

၁။ ဟတ္ထဂ္ဂါဟ - လက် စသည်ကို ကိုင်တွယ်သုံးသပ်ခြင်း။
၂။ ဃရပတ္တ - လင်မရှိခိုက် အိမ်သို့ သွားရောက်ခြင်း။
၃။ ဂုယှ ဌာန- လုံခြုံသော အရပ်၌ ကာမနှင့် စပ်သော စကားကို ပြောခြင်း။
၄။ သလ္လာပ - ကာမဂုဏ်အတွက် ဖြောင့်ဖျပြောဆိုခြင်း။
၅။ သေနိ - တင်းတိမ်ခြင်ထောင်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း။
၆။ ဒွါရ - တိုက်၊ အိမ်တံခါး အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း။
၇။ သေယျ - အိပ်ယာအခန်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း။