ဗီဇ (၅) မျိုး

၁။ မူလဗီဇ - အမြစ်မျိုး။
၂။ ခန္ဓဗီဇ - အပင်မျိုး။
၃။ ဖလုဗီဇ - အဆစ်မျိုး။
၄။ အဂ္ဂဗီဇ - အညွန့်မျိုး။
၅။ ဗီဇ ဗီဇ - အစေ့မျိုး။
(မူလပဏ္ဏာသ)