သင်္ချာကြီး (၈) ပါး

၁။ သတကောဋိ = ကုဋေတစ်ရာ ၁ နောက်မှ သုည ၉ လုံးရှိသော သင်္ချာအရေအတွက်။
၂။ ပကောဋိ = ၁ နောက်မှသုည ၁၄ လုံးရှိသော သင်ချာအရေအတွက်။
၃။ ကောဋိပ္ပကောဋိ = ၁ နောက်မှ သုည ၂၁ လုံးရှိသော သင်္ချာအရေအတွက်။
၄။ နဟုတ = ၁ နောက်မှ သုည ၂၈ လုံးရှိသော သင်္ချာအရေအတွက်။
၅။ နိန္နဟုတ = ၁ နောက်မှ သုည ၃၅ လုံးရှိသော သင်္ချာအရေအတွက်။
၆။ နိရဗ္ဗုဒ = ၁ နောက်မှ သုည ၃၆ လုံးရှိသော သင်္ချာအရေအတွက်။
၇။ အက္ခောဘိဏိ = ၁နောက်မှ သုည ၄၂ လုံးရှိသော သင်္ချာအရေအတွက်။
၈။ အသင်္ချေယ = ၁ နောက်မှ သုည ၁၄၀ လုံးရှိသော သင်္ချာအရေအတွက်။