ဝါယော (၆) မျိုး

၁။ ဥဒ္ဓင်္ဂမ - အထက်သို့ ဆန်သောလေ။
၂။ အဓောဂမ - အောက်သို့ စုန်သောလေ။
၃။ အဿသ ပဿာသ - ထွက်သက် ဝင်သက်လေ။
၄။ အင်္ဂမင်္ဂါနုသာရီ - အင်္ဂါကြီးငယ်ထဲမှလေ။
၅။ ကောဋ္ဌာသယ- အူအတွင်းမှလေ။
၆။ ကုစ္ဆိဋ္ဌ - ဝမ်းတွင်းမှ လေ။