ပြည်ရွာစည်ပင်ရာ (၄) ပါး

၁။ လယ်လုပ်သူများဖြစ်ခြင်း။
၂။ ကုန်သွယ်သူများခြင်း။
၃။ သီတင်းသီလ ပညာရှိများခြင်း။
၄။ အကြားအမြင်သီလရှိသော ရဟန်းများခြင်း။