မြွေဆိပ် (၄) ပါး

၁။ အဆိပ်သည် လျင်စွာနှံ့၏၊ အကြာမတည်။
၂။ အဆိပ်သည် လျင်စွာကား မနှံ့၊ ကြာမြင့်စွာ တည်၏။
၃။ အဆိပ်သည် လျင်စွာလည်း နှံ့၏၊ ကြာမြင့်စွာလည်း တည်၏။
၄။ အဆိပ်သည် လျင်စွာလည်း မနှံ့ ၊ အကြာလည်း မတည်။