လားရာဂတိ (၅) ပါး

၁။ နိရယဂတိ - သေလွန်သောအခါ ငရဲဘုံသို့ ရောက်ခြင်း။
၂။ ပေတဂတိ - သေလွန်သောအခါ ပြိတ္တာဘုံသို့ ရောက်ခြင်း။
၃။ တိရစ္ဆာနဂတိ- သေလွန်သောအခါ တိရစ္ဆာန်ဘုံသို့ ရောက်ခြင်း။
၄။ မနုဿဂတိ - သေလွန်သောအခါ လူ့ပြည်၊ လူ့ဘုံသို့ ရောက်ခြင်း။
၅။ ဒေဝဂတိ - သေလွန်သောအခါ နတ်၊ ဗြဟ္မာဘုံသို့ ရောက်ခြင်း။
(သင်္ဂြိုဟ်)