လူတို့ကျင့်အပ်သော တရားကောင်း (၄) ပါး

၁။ သူပြုဘူးသော ကျေးဇူးကို ပြန်ပြုခြင်း။
၂။ စိုပြီးသော လက်ကို မခြောက်စေခြင်း။ (ဝါ - မိတ်မပျက်စေခြင်း။)
၃။ မိတ်ဆွေများကို မပြစ်မှားခြင်း။
၄။ မိန်းမကို အကြောင်းပြု၍ အကုသိုလ်အမှုများကို မပြုခြင်း။
(သာဓုနရဓမ္မကဏ္ဍ)